Garantivillkor

Som det nyskapande och framtidsorienterade företag vi är sätter vi stort värde på att våra produkters kvalitet och tillförlitlighet. Alla artiklar i vårt sortiment genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om en produkt mot förmodan inte fungerar felfritt eller är defekt, erbjuder vi en frivillig tillverkningsgaranti baserad på nedanstående garantivillkor

Trio Lighting Group* tillhandahåller en frivillig LED-funktionsgaranti på 5 år till användare av alla lampor från TRIO/REALITY-sortimentet med inbyggda LED-lampor som inhandlats från och med 2017.04.01 (inköpsdatum), och en frivillig LED-funktionsgaranti på 3 år till alla lampor med inbyggda LED-lampor som inhandlats före 2017.04.01. “Användare” definieras i denna tillverkningsgaranti som alla fysiska eller juridiska personer som äger en TRIO- eller REALITY-produkt, och som inte införskaffat denna för att sälja den vidare, eller som, inom ramen för sin affärsverksamhet, ska installera produkten hos en tredje person. ”Början till slut”-användare är den användare som först införskaffat produkten från en auktoriserad återförsäljare, eller från en annan fysisk eller juridisk person som sålt eller installerat produkten genom sin affärsverksamhet.

Garantitid

Den frivilliga LED-funktionsgarantin gäller, som tidigare nämnt, 5 resp. 3 år, och börjar gälla från och med ”början till slut”-användarens inköpsdatum.

Garantiskydd

Den frivilliga funktionsgarantin omfattar felfri lysförmåga hos lamporna, samt felfri funktionsförmåga hos de elektroniska komponenterna. Det vetenskapliga kunskapsläget vid tillverkningsdatumet är här avgörande. För lampor med inbyggda LED-lampor gäller följande restriktioner beträffande den garanterade och korrekta lysfunktionen: med nu rådande teknik kan LED:s prestanda med tiden avta, men lamporna slutar inte plötsligt att fungera. Denna åldrandeprocess (försämring) beror i första hand på värmepåverkan på kristallen och räknas inom LED-tekniken som något helt normalt. Det handlar här om slitage på grund av användning. LED-lampors livslängd mäts och bestäms utifrån tidpunkten då de ljustekniska värdena minst uppgår till ett så kallat L70/B10-värde. Beteckningen L70 betyder att LED-lampornas ljuskapacitet har sjunkit till 70 % av utgångsvärdet sedan produkten togs i bruk. Varje LED-lampa består av flera små LED-moduler, och B10-värdet betyder att 10 % av de inbyggda LED-modulerna inte uppnår detta värde. LED-lamporna fungerar fortfarande efter att ha passerat sin livslängd, men med en försämrad ljuskapacitet. Detta innebär att den ovan beskrivna försämringen av LED-lampornas ljuskapacitet under deras livslängd enligt aktuell vetenskap och teknik inte utgör någon brist.

Garantiförmåner

Om det under garantitiden uppstår någon brist eller defekt innebär garantiförmånerna att företaget TRIO Lightning Group* självt väljer att antingen reparera produkten utan kostnad för användaren eller ersätter produkten med en annan produkt av liknande typ och modell. Om produkten i fråga vid tidpunkten för felanmälan inte längre finns i sortimentet har företaget TRIO Lightning Group* självt rätt att leverera en liknande, likvärdig produkt. Garantiförmånerna åstadkommer varken en förlängning av garantitiden eller att en ny garanti träder i kraft. Återstoden av den ursprungliga garantitiden gäller även för ersättningsprodukten.

Garantianspråk och garantibevis

Anspråk på garantin gäller endast om felanmälan kommer in direkt till återförsäljaren och felanmälan efter två år görs skriftligt till TRIO Lightning Group*. Detta förutsätter att anmälan görs omedelbart efter att defekten under garantitiden upptäckts. Dessutom måste inköpskvittot i original och den berörda produkten visas upp. Relevanta kvitton måste därför sparas under hela garantitiden.

Garantivillkor och uteslutande av garantin

Alla utbytbara ljusprodukter, alla produkter sålda ur andrahandssortering och alla visningsexemplar är explicit exkluderade ur denna frivilliga funktionsgaranti. För detta garantiavtal gäller dessutom villkoren att:
· produkterna använts för sitt ändamål,
· installationen skedde i enlighet med den bifogade bruksanvisningen, att gränsvärdena för matningsspänningen och yttre påverkan inte har överskridits,
· inga på- och ombyggnad eller andra modifikationer har gjorts på produkten,
· underhåll, skötsel och användning av produkten har utförts i enlighet med bruksanvisningen,
· föreskrivna ljusprodukter, vilka motsvarar relevanta normer och föreskrifter, har använts,
· ingen kemisk eller fysikalisk påverkan på produktens materialyta föreligger, som uppkommit genom felaktigt bruk, t.ex. genom användandet av felaktiga rengöringsprodukter eller vassa föremål, ej heller förstörelse och ovarsam hantering. Skador som uppstått på detta sätt omfattas inte av garantiavtalet,
· försäljningsdokumenten inte har ändrats eller gjorts oläsliga.

Andra anspråk

Oberoende av denna tillverkningsgaranti, och oavsett om anspråk i garantifall görs på den nämnda garantin, begränsas inte den lagstadgade rätten till garanti och konsumentskydd. Ej heller rättigheter enligt lagen om produktansvar, vid uppsåt och grov försumlighet, begränsas av denna tillverkningsgaranti.

Information gällande dessa garantivillkor

* Ovan angivna garantivillkor gäller för följande företag anslutna till TRIO Lightning Group:
· TRIO Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17 - D-59757 Arnsberg
· REALITY Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17 - D-59757 Arnsberg
· TRIO International GmbH, Gut Nierhof 17 - D-59757 Arnsberg
· TRIO Lighting Ibèrica S.L., C/ Can Lletget n°9 nave9, Pol. Ind. Can Roqueta - 08206 Sabadell
· TRIO Lighting Italia s. r. l., Via Padre Giuseppe Masciadri 2 H - 22066 Mariano Comense
· TRIO Lighting Scandinavia Oy, Malmin raitti, rappu B - 00700 Helsinki
· TRIO Lighting Türkiye Ltd. Sti., Ferhatpaşa Mahallesi, Üsküdar Caddesi, Coşkun İş Merkezi No: 42/5, 34888 Ataşehir - İstanbul
· Arnsberger Licht, inc., 18020 S. Figueroa Street, Gardena, CA 90248 Los Angeles - USA