IZJAVA O GARANCIJI

Trio Lighting Group* će potrošačima obezbediti dobrovoljnu garanciju za LED funkcijsku garanciju od 5 godina za sve svetiljke iz TRIO / REALITY asortimana sa trajno instaliranim LED diodama, kupljenim od 01.04.2017. (datum kupovine), i dobrovoljnu LED funkcijsku garanciju od 3 godine za sve svetiljke sa trajno ugrađenim LED diodama kupljenim pre 01.04.2017. "Potrošač" u smislu ove garancije proizvođača je svako fizičko ili pravno lice koje je vlasnik nekog proizvoda TRIO odn. REALITY, i koje ga nije kupilo da bi ga preprodalo ili instaliralo u okviru svoje komercijalne ili nezavisne profesionalne aktivnosti sa trećim licima. "Prvi krajnji korisnik" označava potrošača koji je prvi kupio proizvod od ovlašćenog trgovca ili drugog fizičkog ili pravnog lica koje preprodaje ili instalira proizvod u okviru njihove komercijalne ili samostalne poslovne delatnosti.

Garantni rok

Dobrovoljna garancija LED garancije funkcije je, kao što je prethodno opisano, 5 ili 3 godine i počinje danom kupovine prvog krajnjeg korisnika.

Zaštita garancije

Dobrovoljna garancija funkcije obuhvata besprekornu funkciju osvetljenja svetiljke, kao i funkcionalnost elektronskih komponenti. Ovde je merodavno naučno trenutno saznanje u vreme proizvodnje. Za svetiljke sa trajno ugrađenim LED diodama, u pogledu garantovanih i pravilnih funkcija osvetljenja važe sledeća ograničenja: Prema sadašnjem stanju tehnike, snaga svetla LED dioda može da popusti tokom životnog veka, ali, u svakom slučaju, neće iznenada prestati sa radom. Ovaj proces starenja (degradacija) je prvenstveno posledica termičkih uticaja na kristal i i u LED tehnologiji se kategorizuje kao potpuno normalno. Pri tom se radi o habanju vezanim za upotrebu. Životni vek LED dioda se meri odn. određuje na osnovu vremena kada njihove vrednosti koje se odnose na tehniku osvetljenja ukazuju na najmanje jednu takozvanu vrednost L70 / B10. Oznaka L70 znači da je snaga svetlosti LED-a pala na 70% od početne vrednosti od puštanja u rad. Svaki LED se sastoji od više manjih LED modula, a B10 vrednost opisuje da 10% instaliranih LED modula ne doseže ovu vrednost. LED diode su još uvek potpuno funkcionalne nakon isteka svog veka trajanja, ali sa manjom snagom svetlosti. To znači da slabljenje svetlosnog efekta LED svetala u prethodno pomenutom opsegu tokom svog životnog veka ne predstavlja nedostatak prema sadašnjem stanju nauke i tehnike.

Garancijske usluge

U slučaju kvara ili greške tokom garantnog roka, pružanje garancije će se sastojati u tome da će kompanije TRIO Lighting Group* po svom izboru izvršiti jednu besplatnu popravku proizvoda za potrošača ili će ga zameniti proizvodom iste vrste i istog tipa. Ako dotična svetiljka nije više u asortimanu u trenutku prijave greške, kompanije TRIO Lighting Group * su ovlašćene da isporuče sličan ekvivalentan proizvod. Garancijske usluge ne produžavaju niti garantni rok, niti svojim dejstvom daju novu garanciju. Od prvobitnog garantnog roka preostalo vreme garantnog roka će da važi i za rezervni proizvod.

Pravo za garanciju i dokaz garancije

Pravo na pružanje garancije postoji samo ako se greška prijavi direktno prodavcu i nakon 2 godine u pisanoj formi kompaniji TRIO Lighting Group *. Preduslov za to je trenutna prijava nakon saznanja o nedostatku proizvoda u garantnom roku. Osim toga, neophodno je priložiti originalni dokaz o kupovini o pravilnoj kupovini proizvoda, kao i prilaganje dotičnog proizvoda. Odgovarajući dokaz o kupovini mora da se sačuva do kraja garantnog roka.

Uslovi garancije i isključenje garancije

Od ove dobrovoljne funkcionalne garancije izričito su izuzete sve zamenljive sijalice, svi kao takve prodati proizvodi 2. izbora i uzorci prezentacije. Osim toga, ova potvrda garancije takođe podleže uslovu da
· se proizvodi svrsishodno koriste,
· se slede propisi o instalaciji uputstva prema priloženom uputstvima za upotrebu kao i da se pridržava granične vrednosti napona napajanja i uticaja okoline.
· nije izvršeno nikakvo dograđivanje i prepravljanje, odn. ostale modifikacije na proizvodima,
· se održavanje, nega i rad proizvoda izvrši u skladu sa uputstvom za upotrebu,
· su korišćene propisane sijalice koje zadovoljavaju relevantne standarde i propise,
· na proizvodima nema hemijskih ili fizičkih uticaja na površinu materijala nastalih u slučaju nesvrsishodne upotrebe, na primer oštećenjem uzrokovanim pogrešnim korišćenjem sredstava za čišćenje i pranje ili oštrim predmetima, kao i lomljenjem i uticajem sile. Šteta prouzrokovana time ne podleže potvrdi garancije,
· ako prodajna dokumentacija nije niti izmenjena niti nečitljiva.

Ostali zahtevi

Nezavisno od ove garancije proizvođača, da li se u slučaju garancije traži prethodno označena garancija ili ne, zakonska prava u vezi sa garancijom i zaštitom potrošača nikako nisu ograničena. Takođe ni prava prema Zakonu o odgovornosti za proizvode, u slučajevima namere i grube nepažnje, nisu ograničena ovom garancijom proizvođača.

Napomena o ovoj izjavi o garanciji

* Prethodno navedena izjava o garanciji važi samo za sledeće kompanije priključene TRIO Lighting Group:
· TRIO Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17 - D-59757 Arnsberg
· REALITY Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17 - D-59757 Arnsberg
· TRIO International GmbH, Gut Nierhof 17 - D-59757 Arnsberg
· TRIO Lighting Ibèrica S.L., C/ Can Lletget n°9 nave9, Pol. Ind. Can Roqueta - 08206 Sabadell
· TRIO Lighting Italia s. r. l., Via Padre Giuseppe Masciadri 2 H - 22066 Mariano Comense
· TRIO Lighting Scandinavia Oy, Malmin raitti, rappu B - 00700 Helsinki
· TRIO Lighting Türkiye Ltd. Sti., Ferhatpaşa Mahallesi, Üsküdar Caddesi, Coşkun İş Merkezi No:42/5, 34888 Ataşehir - İstanbul
· Arnsberger Licht, inc., 18020 S. Figueroa Street, Gardena, CA 90248 Los Angeles - SAD