Vyhlásenie o záruke

Ako inovačný podnik orientovaný na budúcnosť kladieme vysokú hodnotu na kvalitu a spoľahlivosť našich produktov. Všetky naše výrobky v sortimente podliehajú prísnej kontrole kvality. Ak by produkt napriek očakávaniu nemal fungovať bezchybne alebo by vykazoval nedostatky, poskytneme dobrovoľnú záruku výrobcu na základe nasledujúceho vyhlásenia o záruke.

Skupina Trio Lighting Group* preberá voči spotrebiteľom pre všetky svietidlá zo sortimentu TRIO/REALITY s pevne zabudovanými LED, ktoré boli kúpené od 01.04.2017 (dátum kúpy), dobrovoľnú záruku na funkčnosť LED v trvaní 5 rokov a pre všetky svietidlá s pevne zabudovanými LED, ktoré boli kúpené pred 01.04.2017, dobrovoľnú záruku na funkčnosť LED v trvaní 3 roky. „Spotrebiteľ“ v zmysle tohto vyhlásenia výrobcu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom produktu TRIO, resp. REALITY a tento nenadobudla, aby ho predala ďalej alebo aby ho v rámci svojej komerčnej alebo samostatnej profesijnej činnosti inštalovala u tretích osôb. „Prvý koncový spotrebiteľ“ je spotrebiteľ, ktorý nadobudol ako prvý produkt od autorizovaného predajcu alebo inej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá produkt znova predá alebo inštaluje v rámci svojej komerčnej alebo samostatnej profesijnej činnosti.

Záručná doba

Dobrovoľná záruka na funkčnosť LED činí, ako bolo vyššie označené, , resp. 3 roky a začína s dňom kúpy prvým koncovým spotrebiteľom.

Záručná ochrana

Dobrovoľná záruka na funkčnosť zahŕňa bezchybnú funkciu svietenia svietidla, ako aj funkčnosť elektronických komponentov.
Určujúcim je tu vedecký stav znalostí k času výroby.
Pre svietidlá s pevne zabudovanými LED platí vzhľadom na ručenú a riadnu funkciu svietenia nasledujúce obmedzenie: Podľa súčasného stavu techniky môže svetelný výkon LED v priebehu životnosti vynechávať, tieto avšak náhle nevypadnú. Tento proces starnutia (degradácia) je možné v prvom rade odvodiť z tepelných vplyvov na kryštál a v LED-technológii sa to hodnotí ako úplne normálne. Pritom ide o opotrebovanie podmienené používaním.
Životnosť LED sa dimenzuje, resp. určuje na základe časového okamihu, v ktorý svetelno-technické hodnoty vykazujú prinajmenšom takzvanú hodnotu L70/B10. Označenie L70 znamená, že svetelný výkon LED od svojho uvedenia do prevádzky poklesol na 70 % východiskovej hodnoty. Každá LED pozostáva z viacerých malých LED-modulov a hodnota B10 popisuje, že 10 % zabudovaných LED-modulov túto hodnotu nedosahuje. LED sú po uplynutí svojej životnosti ešte plne funkčné, avšak s menším svetelným výkonom.
To znamená, že vynechávanie svetelného účinku LED-svietidiel vo vyššie označenom rozsahu v rámci životnosti podľa súčasného stavu vedy a techniky nepredstavuje žiadny nedostatok.

Poskytnutia záruky

V prípade nedostatkov alebo chýb, ktoré sa vyskytnú v rámci záručnej doby, pozostáva poskytnutie záruky v tom, že podnik skupiny TRIO Lighting Group* podľa vlastnej voľby vykoná pre spotrebiteľa bezplatnú opravu produktu alebo ho vymení za produkt rovnakého druhu a rovnakého typu. Pokiaľ dotknuté svietidlo v čase zistenia chyby nie je viac v sortimente, sú podniky skupiny TRIO Lighting Group* oprávnené dodať podobný, rovnocenný produkt.
Poskytnutia záruky nespôsobia ani predĺženie záručnej doby, ani neuvádzajú do platnosti novú záručnú dobu. Zvyšná záručná doba, ktorá zostala z pôvodnej záručnej doby, platí aj pre náhradný produkt.

Nárok na záruku a dôkaz o záruke

Nárok na poskytnutie záruky existuje iba vtedy, keď oznámenie o chybe sa uskutoční priamo voči predajcovi a po 2 rokoch voči skupine TRIO Lighting Group* písomnou formou. Predpokladom pre to je bezodkladné oznámenie po oboznámení sa s nedostatkom produktu v rámci záručnej doby. Ďalej je potrebné predloženie originálneho dokladu o kúpe a riadnom nadobudnutí produktu, ako aj predloženie príslušného produktu. Príslušné doklady o kúpe je preto potrebné uschovať až do konca záručnej doby.

Záručné podmienky a vylúčenie záruky

Z tejto dobrovoľnej funkčnej záruky sú výslovne vyňaté všetky vymeniteľné osvetľovacie prostriedky, všetky produkty, ktoré boli kúpené ako produkty 2. voľby a prezentačné vzorky.
Tento prísľub záruky prináleží navyše za podmienky, že
• produkty boli používané na určený účel,
• boli sledované inštalačné predpisy podľa pripojeného návodu na obsluhu, ako aj dodržané hraničné hodnoty pre napájacie napätie a okolité vplyvy,
• neboli na produktoch uskutočnené žiadne nadstavby a prestavby, resp. ostatné modifikácie,
• údržba, ošetrovanie a prevádzka produktov boli vykonané podľa návodu na obsluhu,
• boli použité predpísané osvetľovacie prostriedky, ktoré vyhovujú zodpovedajúcim normám a predpisom,
• na produktoch neexistujú žiadne chemické a fyzikálne pôsobenia na povrchu materiálu, ktoré vznikli pri používaní v rozpore s účelom, napríklad v dôsledku poškodenia nesprávnym čistiacim a ošetrovacím prostriedkom alebo ostrohrannými predmetmi, ako aj v dôsledku pôsobenia úderu alebo násilia. Tým podmienené škody nepodliehajú prísľubu záruky,
• predajné dokumenty neboli ani zmenené, ani nebola spôsobená ich nečitateľnosť.

Ostatné nároky

Nezávisle od tejto záruky výrobcu, či sa v záručnom prípade požaduje vopred označené záruka alebo nie, nebudú v žiadnom prípade obmedzené zákonné práva vzhľadom na poskytnutie záruky a ochranu spotrebiteľov. Tiež práva podľa zákona o ručení za produkt, v prípadoch úmyslu alebo hrubej nedbalosti, touto zárukou výrobcu nebudú obmedzené.

Upozornenie k tomuto vyhláseniu o záruke

*Vyššie označené vyhlásenie o záruke platí pre nasledovné podniky pripojené k skupine TRIO Lighting Group:
• TRIO Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• REALITY Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO International GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO Lighting Ibèrica S.L., Avda. Corts Catalanes 5-7, 08173 Sant Cugat de Valles, Barcelona
• TRIO Lighting Italia s. r. l., Via Padre Giuseppe Masciadri 2 H, 22066 Mariano Comense
• TRIO Lighting Scandinavia Oy, Malmin raitti, rappu B, 00700 Helsinki
• TRIO Lighting Türkiye Ltd. Sti., Inönü Mahlesi Kayisdagi Caddesi Münüre is Merkezi. No. 28
K:2 D:2, 34704 Atasehir, Istanbul
• ArnsbergerLicht, Inc., 18020 S. Figueroa Street, Gardena, CA 90248 Los Angeles - USA