Oświadczenie gwarancyjne

Jako innowacyjne i ukierunkowane na przyszłość przedsiębiorstwo przykładamy dużą wagę do jakości i niezawodności naszych produktów. Wszystkie artykuły z naszego asortymentu poddawane są surowej kontroli jakości. Jeśli produkt mimo oczekiwań nie działa prawidłowo lub jest uszkodzony, oferujemy dobrowolną gwarancję producenta na podstawie następującego oświadczenia gwarancyjnego.

Trio Lighting Group* udziela konsumentom na wszystkie lampy z asortymentu TRIO/REALITY z zamontowanymi na stałe diodami LED, które zakupione zostały od dnia 01.04.2017 r. (data zakupu), dobrowolnej gwarancji na działanie diod LED na okres 5 lat i na wszystkie lampy z zamontowanymi na stałe diodami LED, które zakupione zostały przed dniem 01.04.2017 r., dobrowolnej gwarancji na działanie diod LED na okres 3 lat. „Konsumentem” w rozumieniu niniejszej gwarancji jest każda osoba fizyczna lub prawna, która jest właścicielem produktu TRIO lub produktu REALITY i nie nabyła go w celu odsprzedaży ani w celu zainstalowania jej u osób trzecich w ramach wykonywanej w ramach przedsiębiorstwa lub samodzielnie wykonywanej działalności zawodowej. „Pierwotnym konsumentem końcowym” jest konsument, który jako pierwszy nabył produkt od autoryzowanego sprzedawcy, albo innej osoby fizycznej lub prawnej, oznacza konsumenta, który jest pierwszym produktem z autoryzowanego sprzedawcy lub innej osoby fizycznej lub prawnej, która odsprzedaje, bądź instaluje produkt w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa lub samodzielnie wykonywanej działalności zawodowej.

Okres gwarancji

Dobrowolna gwarancja działania diod LED wynosi, jak wspomniano powyżej 5 lub 3 lata i zaczyna się od dnia dokonania zakupu przez pierwotnego konsumenta końcowego.

Ochrona gwarancyjna

Dobrowolna gwarancja działania obejmuje prawidłowe działanie lampy, jak również sprawność komponentów elektronicznych.
Decydujący jest tu stan wiedzy technicznej w chwili produkcji.
W przypadku lamp z zamontowanymi na stałe diodami LED odnośnie gwarantowanej funkcji sprawnego działania oświetlenia zastosowanie ma następujące ograniczenie: Zgodnie z obecnym stanem wiedzy technicznej wydajność świecenia może się z biegiem czasu zmniejszyć, jednak nie spowoduje to ich nagłej awarii. Ten proces starzenia się (degradacji) wynika przede wszystkim z wpływów termicznych na kryształ i może być sklasyfikowany w technologii LED jako normalny. Jest to zużycie związane z procesem użytkowania.
Żywotność diod LED jest mierzona lub określana na podstawie czasu, w którym ich wartości oświetleniowe wykazują co najmniej tak zwaną wartość L70/B10. Oznaczenie L70 oznacza, że strumień świetlny diody LED obniża się do 70% początkowej wartości od uruchomienia. Każda dioda LED składa się z kilku mniejszych modułów LED i wartość B10 opisuje, że 10% z wbudowanych modułów LED nie osiąga tej wartości. Diody LED są po upływie ich żywotności jeszcze w pełni sprawne, jednak z mniejszą wydajnością świetlną.
Oznacza to, że spadek wydajności świetlnej lamp LED w opisanym zakresie w trakcie żywotności nie stanowi według aktualnego stanu wiedzy technicznej żadnej wady.

Świadczenia gwarancyjne

W przypadku wystąpienia wady lub defektu w okresie gwarancji, gwarancja polega na tym, że przedsiębiorstwo TRIO Lighting Group* wedle własnego wyboru zaproponuje konsumentowi bezpłatną naprawę produktu lub wymianę produktu na produkt tego samego rodzaju i typu. Jeśli dana lampa w chwili zgłoszenia uszkodzenia nie jest już dostępna w ofercie przedsiębiorstwa TRIO Lighting Group*, TRIO spółka Grupa oświetleniowe * ma prawo do dostarczenia podobnego odpowiednika.
Świadczenia gwarancyjne nie powodują wydłużenia okresu gwarancyjnego ani nie powodują udzielenia nowej gwarancji. Pozostała część okresu gwarancji stosuje się również do produktu zastępczego.

Roszczenie gwarancyjne i karta gwarancja

Roszczenie z tytułu gwarancji jest ważne tylko wtedy, gdy zgłoszenie wady nastąpi bezpośrednio u sprzedawcy, a po 2 latach w TRIO Lighting Group* na piśmie. Warunkiem jest niezwłoczne zgłoszenie wady produktu po jej stwierdzeniu w okresie gwarancyjnym. Ponadto wymagane jest przedłożenie oryginalnego dowodu zakupu, potwierdzającego nabycie produktu oraz przedłożenie danego produktu. Dlatego należy przechowywać oryginalny dowód zakupu (paragon) aż do końca okresu gwarancyjnego.

Warunki gwarancji i wyłączenie gwarancji

Wyraźnie wyłączone z tej dobrowolnej gwarancji działania są wszystkie wymienne źródła światła, wszystkie sprzedawane jako produkty 2 klasy, oraz wzory wystawowe.
To zapewnienie gwarancyjne ma również zastosowanie tylko pod warunkiem, że:
• produkty były eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem,
• przestrzegano przepisów instalacji zgodnie z dołączoną instrukcją eksploatacji, oraz przestrzegano wartości granicznych napięcia zasilającego oraz warunków otoczenia,
• nie dokonywano żadnych modyfikacji produktów,
• konserwacja, pielęgnacja oraz eksploatacja produktów odbywała się zgodnie z instrukcją eksploatacji,
• stosowano zalecane źródła światła, spełniające odpowiednie normy i przepisy,
• na powierzchni produktów nie ma śladów działania substancji chemicznych ani sił mechanicznych, które powstały wskutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, na przykład uszkodzenie spowodowane stosowaniem niewłaściwych środków czyszczących lub ostrych przedmiotów, jak również uszkodzenia i działania siłą. Spowodowane przez to uszkodzenia nie są objęte zakresem gwarancji,
• dokumenty sprzedaży nie zostały zmienione lub nie przestały być czytelne.

Pozostałe roszczenia

Niezależnie od niniejszej gwarancji producenta, bez względu na to, czy konsument skorzysta z praw gwarancyjnych, czy nie, żadne prawa wynikające z ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi i ochrony konsumentów nie zostają ograniczone. Przez niniejszą gwarancję producenta nie są ograniczane również prawa wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt, w przypadku działania celowego i rażącego niedbalstwa.

Wskazówka dotycząca tego oświadczenia gwarancyjnego

* Podane warunki gwarancji dotyczą następujących przedsiębiorstw należących do Trio Lighting Group:
• TRIO Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17 – D-59757 Arnsberg
• REALITY Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17 – D-59757 Arnsberg
• TRIO International GmbH, Gut Nierhof 17 – D-59757 Arnsberg
• TRIO Lighting Ibèrica S.L., Avda. Corts Catalanes, 5-7 - 08173 Sant Cugat de Valles - Barcelona
• TRIO Lighting Italia s. r. l., Via Padre Giuseppe Masciadri 2 H - 22066 Mariano Comense
• TRIO Lighting Scandinavia Oy, Malmin raitti, rappu B - 00700 Helsinki
• TRIO Lighting Türkiye Ltd. Sti., Inönü Mahllesi Kayisdagi Caddesi Münüre is Merkezi. No. 28 K:2 D:2 - 34704 Atasehir - Istanbul
• ArnsbergerLicht, Inc., 18020 S. Figueroa Street, Gardena, CA 90248 Los Angeles - USA