Garantieverklaring

Als innovatieve en toekomstgerichte onderneming hechten wij veel belang aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten. Alle artikelen uit ons assortiment worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Indien een product tegen de verwachting in niet foutloos functioneert of gebreken vertoont, bieden wij een vrijwillige fabrieksgarantie op basis van de onderstaande garantieverklaring.

De firma Trio Lighting Group* verleent tegenover verbruikers voor alle verlichtingen uit het TRIO/REALITY-assortiment met vast gemonteerde LED’s die vanaf 01.04.2017 (aankoopdatum) werden gekocht, een vrijwillige LED-functiegarantie van 5 jaar en voor alle verlichtingen met vast gemonteerde LED’s die voor 01.04.2017 werden gekocht, een vrijwillige LED-functiegarantie van 3 jaar. „Verbruiker” overeenkomstig deze fabrieksgarantie is iedere natuurlijke of juridische persoon die eigenaar is van een TRIO of REALITY-product en dit niet heeft gekocht om het verder te verkopen of het in het kader van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij derden te installeren. De „eerste eindverbruiker” is de verbruiker die als eerste het product heeft gekocht van een erkende handelaar of een andere natuurlijke of juridische persoon, die het product in het kader van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit verder verkoopt of installeert.

Garantieperiode

De vrijwillige LED-functiegarantie bedraagt zoals hierboven beschreven 5 of 3 jaar en begint op de dag van de aankoop door de eerste eindverbruiker.

Garantiebescherming

De vrijwillige functiegarantie omvat de foutloze verlichtingsfunctie van de verlichtingen en de correcte werking van de elektronische componenten.
Bepalend hierbij is de stand van de wetenschappelijke kennis op het tijdstip van de productie.
Voor verlichtingen met vast gemonteerde LED’s geldt met betrekking tot de gegarandeerde en correcte verlichtingsfunctie de volgende beperking: Volgens de actuele stand van de techniek kan het lichtrendement van LED’s in de loop van de levensduur afnemen, maar ze vallen niet plotseling uit. Dit verouderingsproces (degradatie) is in eerste instantie het gevolg van thermische invloeden op het kristal en moet in de LED-technologie als volledig normaal worden beschouwd. Hierbij gaat het om een gebruiksspecifieke slijtage.
De levensduur van LED’s wordt bemeten of bepaald aan de hand van het tijdstip waarop hun lichttechnische waarden minstens een zogenaamde L70/B10-waarde bedragen. De aanduiding L70 betekent dat het lichtrendement van een LED gedaald is tot op 70% van de uitgangswaarde sinds de ingebruikname. Iedere LED bestaat uit meerdere kleinere LED-modules en de B10-waarde beschrijft dat 10% van de gemonteerde LED-modules deze waarde niet bereiken. De LED’s zijn na afloop van hun levensduur nog volledig functioneel, maar met een lager lichtrendement.
Dit betekent dat het afnemen van de verlichtingswerking van de LED-lampen in de hierboven beschreven omvang binnen de levensduur volgens de actuele stand van wetenschap en techniek geen gebrek vormt.

Garantieservice

Wanneer er tijdens de garantieperiode een gebrek of defect optreedt, dan bestaat de garantieservice erin dat de firma’s van de TRIO Lighting Group* naar eigen keuze een voor de verbruiker gratis reparatie van het product uitvoeren of het product vervangen door een product van dezelfde soort en hetzelfde type. Indien de desbetreffende verlichting op het ogenblik van de melding van het defect niet meer wordt aangeboden in het assortiment, dan hebben de firma’s van de TRIO Lighting Group* het recht om een vergelijkbaar en gelijkwaardig product te leveren.
De garantieservice leidt niet tot een verlenging van de garantieperiode en laat geen nieuwe garantie in werking treden. De resterende garantieperiode die overblijft van de oorspronkelijke garantieperiode geldt ook voor een vervangproduct.

Recht op garantie en garantiebewijs

Het recht op garantie bestaat alleen, wanneer de melding van het defect schriftelijk en rechtstreeks aan de verkoper en na 2 jaar aan de TRIO Lighting Group* wordt gericht. De voorwaarde hiervoor is de onmiddellijke melding na de ontdekking van het defect aan het product binnen de garantieperiode. Verder moeten het originele aankoopbewijs van de rechtmatige aankoop van het product en het desbetreffende product worden voorgelegd. De overeenkomstige aankoopbewijzen moeten daarom tot aan het einde van de garantieperiode worden bewaard.

Garantievoorwaarden en uitsluiting van garantie

Uitdrukkelijk uitgezonderd van deze vrijwillige functiegarantie zijn alle vervangbare lampen, alle als dusdanig verkochte 2de-keus-producten en toonzaalmodellen.
Deze garantietoezegging geldt bovendien alleen op voorwaarde dat
• de producten overeenkomstig de bestemming werden gebruikt,
• de installatievoorschriften in overeenstemming met de bijgevoegde bedieningshandleiding in acht werden genomen en de grenswaarden voor voedingsspanning en omgevingscondities nageleefd zijn,
• er geen aan- en ombouwwerkzaamheden of andere modificaties werden uitgevoerd aan de producten,
• het onderhoud, de reiniging en de werking van de producten hebben plaatsgevonden in overeenstemming met de bedieningshandleiding,
• de voorgeschreven lampen gebruikt zijn die beantwoorden aan de geldende normen en voorschriften,
• aan de producten geen chemische en fysische inwerkingen op het materiaaloppervlak hebben plaatsgevonden die ontstaan zijn bij onoordeelkundig gebruik, bijvoorbeeld als gevolg van beschadiging door foutieve reinigings- en poetsmiddelen of scherpe voorwerpen, breuk of aanwending van geweld. Beschadigingen die hierdoor zijn ontstaan, vallen niet onder de garantietoezegging,
• de verkoopsdocumenten niet werden gewijzigd of onleesbaar werden gemaakt.

Overige rechten

Onafhankelijk van deze fabrieksgarantie, ongeacht of er in geval van garantie gebruik wordt gemaakt van de hierboven beschreven garantieservice of niet, worden de wettelijke rechten met betrekking tot garantie en bescherming van de consument in geen geval beperkt. Ook de rechten volgens de wet inzake productaansprakelijkheid, in geval van opzet en grove nalatigheid, worden door deze fabrieksgarantie niet beperkt.

Opmerking bij deze garantieverklaring

* Voorstaande garantiebepalingen gelden voor de volgende bij de Trio Lighting Group aangesloten ondernemingen:
• TRIO Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17 – D-59757 Arnsberg
• REALITY Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17 – D-59757 Arnsberg
• TRIO International GmbH, Gut Nierhof 17 – D-59757 Arnsberg
• TRIO Lighting Ibèrica S.L., Avda. Corts Catalanes, 5-7 - 08173 Sant Cugat de Valles - Barcelona
• TRIO Lighting Italia s. r. l., Via Padre Giuseppe Masciadri 2 H - 22066 Mariano Comense
• TRIO Lighting Scandinavia Oy, Malmin raitti, rappu B - 00700 Helsinki
• TRIO Lighting Türkiye Ltd. Sti., Inönü Mahllesi Kayisdagi Caddesi Münüre is Merkezi. No. 28 K:2 D:2 - 34704 Atasehir - Istanbul
• ArnsbergerLicht, Inc., 18020 S. Figueroa Street, Gardena, CA 90248 Los Angeles - USA