Garantijas raksts

Esam inovatīvs uzņēmums ar skatu nākotnē, un nozīmīgu uzsvaru liekam uz to, lai mūsu ražojumi būtu kvalitatīvi un uzticami. Visu mūsu ražojumu kvalitāte tiek stingri kontrolēta. Ja kāds no mūsu ražojumiem pretēji gaidītajam nedarbojas nevainojami vai tam tiek konstatēti trūkumi, mēs piedāvājam brīvprātīgu ražotāja garantiju, kam par pamatu ir konkrētais Garantijas raksts.

Trio Lighting Group* patērētājiem dod visiem TRIO/REALITY sortimenta gaismekļiem ar konstanti iebūvētām LED, kas pirkti sākot ar 01.04.2017. (pirkšanas datums), brīvprātīgu LED darbības garantiju uz 5 gadiem un visiem gaismekļiem ar konstanti iebūvētām LED, kas pirkti līdz 01.04.2017., dod brīvprātīgu LED darbības garantiju uz 3 gadiem. Konkrētās ražotāja garantijas izpratnē ar „patērētāju“ saprot katru fizisku vai juridisku personu, kuras īpašumā ir TRIO vai REALITY ražojums un kura nav to iegādājusies, lai pārdotu tālāk vai lai saistībā ar savu saimniecisko darbību vai profesionālo pašnodarbinātību instalētu mūsu ražojumus trešajām personām. „Pirmais gala patērētājs“ ir tas patērētājs, kurš pirmais ir iegādājies ražojumu no kāda autorizēta tirgotāja vai kādas citas fiziskas vai juridiskas personas, kura ražojumu pārdod tālāk vai instalē saistībā ar savu saimniecisko darbību vai profesionālo pašnodarbinātību.

Garantijas laiks

Brīvprātīgā LED darbības garantija, kā jau iepriekš minēts, darbojas 5 vai 3 gadus un sākas ar dienu, kad pirmais gala patērētājs iegādājas ražojumu.

Garantijas būtība

Brīvprātīgā darbības garantija attiecas gan uz gaismekļa, gan uz tā elektronisko sastāvdaļu nevainojamu darbību.
Būtiska ir zinātnisko atziņu aktualitāte ražojuma tapšanas brīdī.
Saistībā ar gaismekļiem ar konstanti iebūvētām LED, attiecībā uz garantēto un nevainojamu darbību ir šāds ierobežojums: saskaņā ar šā brīža tehnikas attīstības līmeni LED gaismas jauda darbmūža laikā var mazināties, tomēr tā nepazūd pēkšņi. Novecošanas procesa (t.s. degradācija) pamatā galvenokārt ir termiskā ietekme uz kristālu un LED tehnoloģijā uzskatāma par absolūti normālu. Te runa ir par nolietojumu ekspluatācijas gaitā. LED darbmūžu mēra vai nosaka, vadoties pēc tā brīža, kad tā gaismas tehniskie rādītāji ir vismaz L70/B10. Apzīmējums L70 nozīmē, ka LED gaismas jauda kopš ekspluatācijas sākuma ir samazinājusies, sasniedzot 70% no sākotnējās. Katra LED sastāv no vairākiem maziem LED moduļiem un B10 rādītājs norāda uz to, ka 10% no sastāvā esošajiem LED moduļiem nesasniedz šo rādītāju. Pēc sava darbmūža beigām LED vēl pilnībā darbojas, vienīgi ar mazāku gaismas jaudu.
Tas nozīmē, ka LED gaismekļu gaismas jauda darbmūža gaitā samazinās, tomēr tas pēc šā brīža zinātnes un tehnikas atziņām nav trūkums.

Garantijas segums

Ja garantijas noteikumu darbības laikā tiek konstatēts kāds trūkums vai defekts, tad garantija attiecas uz to, ka uzņēmums TRIO Lighting Group* pēc paša izvēles patērētājam bez maksas salabo ražojumu vai nomaina to pret tāda paša veida un tipa ražojumu. Ja brīdī, kad tiek konstatēts trūkums vai defekts, attiecīgais ražojums vairs nav sortimentā, tad TRIO Lighting Group* uzņēmumiem ir tiesības piegādāt patērētājam līdzīgu ražojumu pielīdzināmā vērtībā.
Garantijas segums nepagarina garantijas darbības laiku un nedod jaunu garantiju. Garantijas laiks, kas atliek no sākotnējā, attiecas arī uz nomainīto ražojumu.

Garantijas prasības un to pamatojums

Garantijas prasības pastāv vienīgi tad, ja par trūkumu vai defektu rakstiski tiek ziņots tieši pārdevējam un pēc 2 gadiem uzņēmumam TRIO Lighting Group*. Priekšnosacījums tam ir nekavējošs ziņojums pēc ražojuma trūkuma konstatēšanas garantijas periodā. Vēl ir jāuzrāda pirkšanu apliecinoša dokumenta oriģināls par ražojuma likumīgu iegādi, kā arī pats ražojums. Tādēļ attiecīgie pirkšanu apliecinošie dokumenti uzglabājami līdz garantijas perioda beigām.

Garantijas nosacījumi un gadījumi, uz kuriem garantija neattiecas

Konkrētā brīvprātīgā darbības garantija viennozīmīgi neattiecas uz maināmiem gaismekļiem, visiem ražojumiem, kas tiek pārdoti kā 2. šķira un dāvanu paraugiem. Garantija darbojas, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:
• ražojumi tiek ekspluatēti atbilstoši noteikumiem,
• ražojumi tiek instalēti atbilstoši pievienotajai Ekspluatācijas instrukcijai, kā arī tiek ievērotas sprieguma apgādes un vides ietekmes robežvērtības,
• ražojumos netiek veiktas nekādas konstrukcijas izmaiņas vai cita veida modifikācijas,
• ražojumi tiek apkopti, kopti un ekspluatēti saskaņā ar Ekspluatācijas instrukciju,
• tiek izmantoti norādītie gaismekļi, kas atbilst attiecīgiem standartiem un noteikumiem,
• ražojumu virsmas materiāli netiek pakļauti ķīmiskai un fizikālai ietekmei, kas rodas neprofesionālas ekspluatācijas dēļ, piemēram, bojājot ražojumu ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem vai asiem priekšmetiem, kā arī laušanas un spēka ietekmes dēļ. Uz šādā veidā radītiem bojājumiem garantijas noteikumi neattiecas, kā arī,
• netika veiktas izmaiņas pārdošanas dokumentos, vai tie netika padarīti nesalasāmi.

Citas tiesības

Neatkarīgi no konkrētās ražotāja garantijas, vai tiesības prasīt garantijas noteikumu izpildi tiek vai netiek izmantotas, likumā noteiktās tiesības uz pārdevēja garantiju un patērētāju aizsardzību nekādā gadījumā netiek ierobežotas. Tāpat ar konkrētā ražotāja garantijas noteikumiem netiek ierobežotas arī tiesības saskaņā ar Preču drošuma likuma (ProdHaftG) tīšas un rupjas nolaidības gadījumos.

Konkrētā Garantijas raksta norāde

*Konkrētais Garantijas raksts attiecas uz šādiem TRIO Lighting Group apvienotiem uzņēmumiem:
• TRIO Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• REALITY Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO International GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO Lighting Ibèrica S.L., Avda. Corts Catalanes 5-7, 08173 Sant Cugat de Valles, Barcelona
• TRIO Lighting Italia s. r. l., Via Padre Giuseppe Masciadri 2 H, 22066 Mariano Comense
• TRIO Lighting Scandinavia Oy, Malmin raitti, rappu B, 00700 Helsinki
• TRIO Lighting Türkiye Ltd. Sti., Inönü Mahlesi Kayisdagi Caddesi Münüre is Merkezi. No. 28
K:2 D:2, 34704 Atasehir, Istanbul
• ArnsbergerLicht, Inc., 18020 S. Figueroa Street, Gardena, CA 90248 Los Angeles - USA