Δήλωση εγγύησης

Ως καινοτόμος εταιρεία με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων μας. Όλα τα προϊόντα του καταλόγου μας υποβάλλονται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Εάν, εντελώς απροσδόκητα, ένα προϊόν δεν λειτουργεί σωστά ή παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα, παρέχουμε εθελούσια εγγύηση του κατασκευαστή με βάση την ακόλουθη δήλωση εγγύησης.

Η εταιρεία Trio Lighting Group * παρέχει στους καταναλωτές εθελούσια εγγύηση ορθής λειτουργίας διάρκειας 5 ετών για όλα τα φωτιστικά σώματα του καταλόγου TRIO / REALITY με ενσωματωμένους λαμπτήρες LED που έχουν αγοραστεί μετά την 01.04.2017 (ημερομηνία αγοράς), και εθελούσια εγγύηση ορθής λειτουργίας διάρκειας 3 ετών για όλα τα φωτιστικά σώματα με ενσωματωμένους λαμπτήρες LED που έχουν αγοραστεί πριν από την 01.04.2017. Ως «καταναλωτής» ορίζεται, σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση του κατασκευαστή, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης ενός προϊόντος TRIO ή REALITY, το οποίο δεν έχει αποκτήσει με σκοπό τη μεταπώλησή του ή την εγκατάστασή του σε τρίτα μέρη στο πλαίσιο εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής δραστηριότητας. Ως «πρώτος τελικός καταναλωτής» ορίζεται ο καταναλωτής που αγόρασε πρώτος το προϊόν από εξουσιοδοτημένο πωλητή ή από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο μεταπώλησε ή εγκατέστησε το προϊόν στο πλαίσιο της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Διάρκεια ισχύος της εγγύησης

Όπως ορίζεται παραπάνω, η ισχύς της εθελούσιας εγγύησης ορθής λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων με LED είναι διάρκειας 5 ή 3 ετών, με έναρξη την ημερομηνία αγοράς από τον πρώτο τελικό καταναλωτή.

Κάλυψη εγγύησης

Η εθελούσια εγγύηση ορθής λειτουργίας περιλαμβάνει την ορθή λειτουργία φωτισμού του φωτιστικού σώματος, καθώς και την αποτελεσματική λειτουργία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Αποφασιστικής σημασίας εδώ είναι το επίπεδο επιστημονικής γνώσης κατά τη χρονική στιγμή της κατασκευής.
Για τα φωτιστικά σώματα με ενσωματωμένους λαμπτήρες LED ισχύει ο εξής περιορισμός σχετικά με την εγγυημένη ορθή λειτουργία τους: Με την επί του παρόντος διαθέσιμη τεχνολογία, το φως εξόδου των λαμπτήρων LED ενδέχεται να μειωθεί κατά τη διάρκεια της ζωής τους, χωρίς ωστόσο να σβήνουν ξαφνικά. Αυτή η διαδικασία παλαίωσης (υποβάθμισης) οφείλεται κυρίως στην θερμικές επιδράσεις επί του κρυστάλλου και μπορεί να θεωρηθεί απολύτως φυσιολογική για την τεχνολογία LED. Πρόκειται για φθορά που συνεπάγεται από τη χρήση τους. Η διάρκεια ζωής των LED μετράται ή προσδιορίζεται από τη χρονική στιγμή κατά την οποία η φωτομετρική τιμή τους ισοδυναμεί τουλάχιστον με L70 / Β10. Ο χαρακτηρισμός L70 σημαίνει ότι η απόδοση φωτός ενός LED βρίσκεται στο 70% της αρχικής τιμής μετά την έναρξη της λειτουργίας τους. Κάθε LED αποτελείται από έναν αριθμό μικρότερων δομοστοιχείων LED και η αξία Β10 σημαίνει ότι το 10% των ενσωματωμένων δομοστοιχείων LED δεν φθάνουν αυτή την τιμή. Τα LED είναι πλήρως λειτουργικά ακόμα και μετά το πέρας της διάρκειας ζωής τους αλλά με χαμηλότερη απόδοση φωτός.
Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με το παρόν επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο και όπως περιγράφεται παραπάνω, η εξασθένιση του φωτισμού των ηλεκτρικών λαμπτήρων LED κατά τη διάρκεια της ζωής τους δεν αποτελεί ελάττωμα.

Χορήγηση εγγύησης

Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας ενός προϊόντος εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, οι εταιρείες της ομάδας TRIO Lighting Group* εγγυώνται στον καταναλωτή τη δωρεάν επισκευή του προϊόντος ή σε περίπτωση που ο καταναλωτής το επιθυμεί, την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο προϊόν του ίδιου τύπου. Σε περίπτωση που το εν λόγω φωτιστικό σώμα κατά τη στιγμή της εμφάνισης σφάλματος δεν είναι πλέον διαθέσιμο στον κατάλογο, οι εταιρείες της ομάδας TRIO Lighting Group* δικαιούνται να παραδώσουν στον καταναλωτή ένα παρόμοιο προϊόν ίσης αξίας.
Η παροχή εγγύησης δεν προβλέπει μια παράταση της διάρκειας ισχύος της εγγύησης ούτε θέτει μια νέα εγγύηση σε ισχύ. Το υπόλοιπο της αρχικής διάρκειας της περιόδου εγγύησης ισχύει και για το προϊόν αντικατάστασης.

Αξίωση εγγύησης και πιστοποιητικό εγγύησης

Η αξίωση καταβολής της εγγύησης ισχύει μόνο εφόσον η διαπίστωση του σφάλματος γίνεται άμεσα και εγγράφως στον πωλητή και, μετά το πέρας 2 ετών, εγγράφως στην εταιρεία TRIO Lighting Group*. Αυτό προϋποθέτει την έγκαιρη κοινοποίηση του ελαττώματος του προϊόντος αμέσως μετά τη διαπίστωσή του εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης. Επιπλέον, η προσκόμιση της πρωτότυπης απόδειξης ορθής αγοράς του προϊόντος, καθώς και η προσκόμιση του εν λόγω προϊόντος είναι απαραίτητες. Κατά συνέπεια, οι σχετικές αποδείξεις αγοράς θα πρέπει να διατηρούνται μέχρι τη λήξη της περιόδου ισχύος της εγγύησης.

Όροι παροχής εγγύσης και εξαίρεσεις

Από την παρούσα εθελούσια εγγύηση ορθής λειτουργίας εξαιρούνται ρητά όλοι οι αντικαταστάσιμοι λαμπτήρες, όλα τα προϊόντα δεύτερης διαλογής που πωλήθησαν ως τέτοια και τα δείγματα παρουσίασης.
Επιπλέον, η παρούσα δέσμευση εγγύησης ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι:
• τα προϊόντα χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται,
• τηρήθηκαν οι οδηγίες εγκατάστασης όπως περιγράφονται στο επισυναπτόμενο εγχειρίδιο οδηγιών καθώς και οι οριακές τιμές για την τάση τροφοδοσίας και τις επιδράσεις του περιβάλλοντος,
• δεν υπήρξαν προσθήκες, μετατροπές ή άλλες τροποποιήσεις στα προϊόντα,
• η συντήρηση, φροντίδα και λειτουργία των προϊόντων έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες,
• χρησιμοποιήθηκαν οι προβλεπόμενοι λαμπτήρες, οι οποίοι είναι συμβατοί με τα σχετικά πρότυπα και τις οδηγίες λειτουργίας,
• η επιφάνεια του υλικού των προϊόντων δεν υπέστη καμία επίδραση από χημικούς και φυσικούς παράγοντες, η οποία προέκυψε από εσφαλμένη χρήση, για παράδειγμα, βλάβη που προκλήθηκε από τη χρήση λανθασμένου προϊόντος καθαρισμού ή αιχμηρού αντικειμένου, καθώς και θραύση ή βλάβη που προκλήθηκε από βίαιη χρήση. Ζημίες που προκλήθησαν τοιουτοτρόπως δεν καλύπτονται από τη δέσμευση εγγύησης,
• τα παραστατικά πώλησης δεν έχουν τροποποιηθεί ούτε έχουν καταστεί δυσανάγνωστα.

Λοιπές αξιώσεις

Ανεξάρτητα από την παρούσα εγγύηση του κατασκευαστή, είτε απαιτείται η καταβολή της παρούσας εγγύησης είτε όχι, τα νόμιμα δικαιώματα που σχετίζονται με την εγγύηση και την προστασία των καταναλωτών, δεν περιορίζονται σε καμία περίπτωση. Επίσης, τα δικαιώματα βάσει του νόμου περί ευθύνης για ελατωματικά προϊόντα, σε περιπτώσεις εκούσιας παράβασης και βαριάς αμελείας, δεν περιορίζονται από την παρούσα εγγύηση του κατασκευαστή.

Σημείωση στην παρούσα δήλωση εγγύησης

* Η παραπάνω δήλωση εγγύησης ισχύει για τις ακόλουθες εταιρείες που συνδέονται με την ομάδα TRIO Lighting Group:
• TRIO Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• REALITY Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO International GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO Lighting Ibèrica S.L., Avda. Corts Catalanes 5-7, 08173 Sant Cugat de Valles, Barcelona
• TRIO Lighting Italia s. r. l., Via Padre Giuseppe Masciadri 2 H, 22066 Mariano Comense
• TRIO Lighting Scandinavia Oy, Malmin raitti, rappu B, 00700 Helsinki
• TRIO Lighting Türkiye Ltd. Sti., Inönü Mahlesi Kayisdagi Caddesi Münüre is Merkezi. No. 28
K:2 D:2, 34704 Atasehir, Istanbul
• ArnsbergerLicht, Inc., 18020 S. Figueroa Street, Gardena, CA 90248 Los Angeles - USA