Garantierklæring

TRIO Lighting Group er en innovativ og fremtidsorienteret virksomhed, hvor vi lægger stor vægt på troværdighed og produktkvalitet. Alle artikler i vores sortiment er underlagt en streng kvalitetskontrol. Skulle et produkt mod forventning ikke fungere korrekt eller opvise mangler, tilbyder vi en frivillig producentgaranti på grundlag af nedenstående garantierklæring.

Trio Lighting Group* yder på alle armaturer i TRIO/REALITY-sortimentet med fast indbyggede LEDs, der er købt efter den 01.04.2017 (købsdato), forbrugerne en frivillig LED-funktionsgaranti på 5 år og på alle armaturer med fast indbyggede LEDs, der er købt før den 01.04.2017, en frivillig LED-funktionsgaranti på 3 år. Ved „forbruger“ forstås i denne producentgaranti enhver fysisk eller juridisk person, der er ejer af et TRIO- hhv. REALITY-produkt, og som ikke har erhvervet dette med henblik på videresalg eller for som led i sin forretningsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed at installere dette hos tredjemand. „Første slutbruger“ er den forbruger, der som den første har erhvervet produktet fra en autoriseret forhandler eller anden fysisk eller juridisk person, der videresælger eller installerer produktet som led i sin forretningsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed.

Garantitid

Den frivillige LED-funktionsgaranti udgør som forud nævnt 5 hhv. 3 år og regnes fra og med den dag, første slutbruger køber produktet.

Garantibeskyttelse

Den frivillige funktionsgaranti omfatter armaturets korrekte lysfunktion samt de elektroniske komponenters funktionsdygtighed.
Afgørende er her den forskningsmæssige viden, der var tilgængelig på produktionstidspunktet.
For armaturer med fast indbyggede LEDs gælder følgende begrænsninger i garantien for korrekt lysfunktion: Efter den aktuelle tekniske standard kan lysydelsen fra LEDs aftage i løbet af produktets levetid, men de holder ikke pludselig op med at lyse. Denne aldringsproces (degradering) skyldes i første række termiske påvirkninger af krystallet og er et fuldstændigt normalt fænomen inden for LED-teknologien. Det drejer sig her om brugsbetinget slitage.
Levetiden for LEDs måles hhv. bestemmes ud fra det tidspunkt, hvor deres lystekniske værdier opviser mindst en såkaldt L70/B10-værdi. Betegnelsen L70 betyder, at lysydelsen fra en LED er aftaget til 70% af udgangsværdien siden idrifttagelsen. Hver LED består af flere små LED-moduler, og B10-værdien beskriver, at 10% af de indbyggede LED-moduler ikke når op på denne værdi. LEDs er efter udløbet af deres levetid stadig fuldt funktionsdygtige, dog med ringere lysydelse.
Dette betyder, at nedsættelse af lysvirkningen fra LED-armaturer i forannævnte omfang inden for deres levetid ikke udgør en mangel i forhold til den aktuelle videnskabelige og tekniske standard.

Garantiydelser

I tilfælde af, at der inden for garantitiden optræder en mangel eller defekt, består garantiydelsen i, at virksomhederne under TRIO Lighting Group* efter eget valg gennemfører en for forbrugeren gratis reparation af produktet eller erstatter det med et produkt af lignende art. Såfremt det pågældende lysarmatur på tidspunktet for fejlmeldingen ikke længere føres i sortimentet, er virksomhederne under TRIO Lighting Group* berettiget til at levere et lignende tilsvarende produkt.
Garantiydelserne bevirker ikke en forlængelse af garantitiden og udløser heller ikke en ny garanti. Erstatningsproduktet er også omfattet af den resterende tid af den oprindelige garantitid.

Garantikrav og garantidokumentation

Krav på garantiydelse består kun, hvis fejlmelding fremsættes skriftligt direkte til sælgeren og efter 2 år til TRIO Lighting Group*. En forudsætning herfor er, at anmeldelsen sker straks efter konstatering af manglen ved produktet og inden for garantitiden. Desuden skal der fremlægges original kvittering for retmæssig erhvervelse af produktet, ligesom det pågældende produkt skal forevises. Kvitteringen for købet bør derfor opbevares indtil garantitidens udløb.

Garantibetingelser og udelukkelse af garanti

Udtrykkelig undtaget fra denne frivillige funktionsgaranti er alle udskiftelige lysmidler samt alle produkter, der er købt som 2.-sorteringsprodukter og præsentationsmodeller.
Dette garantitilsagn er desuden betinget af, at
• produktet anvendes korrekt i overensstemmelse med, hvad det er bestemt til,
• installationsforskrifterne i henhold til vedlagte betjeningsvejledning er fulgt, og grænseværdier for spændingsforsyning og påvirkninger fra omgivelserne er overholdt,
• der ikke er foretaget til- og ombygninger hhv. andre ændringer ved produktet,
• service, vedligeholdelse og drift af produktet er sket i henhold til betjeningsvejledningen,
• der er anvendt de foreskrevne lysmidler, der lever op til de tilsvarende normer og forskrifter,
• der ikke er sket nogen form for kemiske og fysiske påvirkninger af produktets materialeoverflade, som er opstået ved ikke sagkyndig brug, for eksempel beskadigelse på grund af forkerte rensnings- og rengøringsmidler eller skarpe genstande, samt påvirkning på grund af brud eller for hårdhændet håndtering. Skader, der er opstået af ovennævnte grunde, er ikke omfattet af garantien,
• kvitteringen for købet hverken er ændret eller gjort ulæselig.

Andre krav

Uafhængig af denne producentgaranti, og hvorvidt der gøres krav på forannævnte garantiydelser i et konkret garantitilfælde, sker der ingen begrænsning i garantirettigheder og forbrugerbeskyttelse, der ydes i henhold til lovgivningen. Rettigheder i henhold til produktansvarslovgivningen, i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed, begrænses heller ikke af denne producentgaranti.

Bemærkning til denne garantierklæring

*Foranstående garantierklæring gælder for følgende virksomheder tilsluttet TRIO Lighting Group:
• TRIO Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• REALITY Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO International GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO Lighting Ibèrica S.L., Avda. Corts Catalanes 5-7, 08173 Sant Cugat de Valles, Barcelona
• TRIO Lighting Italia s. r. l., Via Padre Giuseppe Masciadri 2 H, 22066 Mariano Comense
• TRIO Lighting Scandinavia Oy, Malmin raitti, rappu B, 00700 Helsinki
• TRIO Lighting Türkiye Ltd. Sti., Inönü Mahlesi Kayisdagi Caddesi Münüre is Merkezi. No. 28
K:2 D:2, 34704 Atasehir, Istanbul
• ArnsbergerLicht, Inc., 18020 S. Figueroa Street, Gardena, CA 90248 Los Angeles - USA