Prohlášení o poskytnutí záruky

Jako inovativní podnik orientovaný na budoucnost klademe velký důraz na kvalitu a spolehlivost našich výrobků. Všechny naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud nějaký výrobek oproti očekávání nefunguje bezvadně nebo vykazuje nedostatky, poskytujeme na základě dále uvedeného prohlášení o poskytnutí záruky dobrovolnou záruku výrobce.

Trio Lighting Group* přebírá vůči spotřebitelům dobrovolnou pětiletou záruku funkce diod LED na všechny svítidla sortimentu TRIO/REALITY s pevně namontovanými diodami LED zakoupená po 01. 04. 2017 (datum zakoupení) a dobrovolnou tříletou záruku funkce diod LED na svítidla s pevně namontovanými diodami LED zakoupená před 01. 04. 2017. „Spotřebitelem“ ve smyslu této záruky výrobce je každá fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem výrobku TRIO, resp. REALITY, který nenabyla za účelem dalšího prodej nebo instalace u třetích osob v rámci své podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnost. „První koncový spotřebitel“ je spotřebitel, který získal výrobek jako první od autorizovaného prodejce nebo jiné fyzické, či právnické osoby, která výrobek v rámci své podnikatelské nebo samostatně výdělečné činnost přeprodává nebo instaluje.

Záruční doba

Dobrovolná záruka funkce diod LED činí, jak je uvedeno výše 5, resp. 3 roky a začíná dnem nákupu ze strany prvního koncového spotřebitele.

Ochrana záruky

Dobrovolná záruka funkce zahrnuje bezvadné fungování světelné funkce a funkčnost elektronických součástí.
Rozhodující je stav vědeckých poznatků v okamžiku výroby.
Pro svítidla s pevně namontovanými diodami LED platí s ohledem na zaručené a řádné fungování světelné funkce následující omezení: Podle současného stavu techniky může světelná funkce diod LED v průběhu životnosti slábnout, nedochází k tomu však náhle. Tento proces stárnutí (degradace) je v první řadě způsobený teplotními vlivy na křišťálové sklo a je v technologii LED hodnocený jako zcela normální. Jedná se o opotřebení podmíněné používáním.
Životnost diod LED se měří, resp. určuje pomocí okamžiku, kdy jejich světelně technické hodnoty vykazují minimálně tzv. hodnotu L70/B10. Označení L70 znamená, že světelný výkon jedné diody LED poklesl na 70% výchozí hodnoty od okamžiku uvedení do provozu. Každá dioda LED se skládá z několika menších modulů LED a hodnota B10 popisuje, že 10% namontovaných modulů LED nedosáhlo této hodnoty. Diody LED jsou pro uplynutí své životnosti stále ještě plně funkční, avšak mají nižší světelný výkon.
Znamená to, že pokles světelné účinnosti svítidel LED ve výše uvedeném rozsahu nepředstavuje v rámci životnosti podle současného stavu vědy a techniky nedostatek.

Plnění záruky

V případě výskytu nedostatku nebo vady v záruční době spočívá plnění záruky v tom, že podnik skupiny TRIO Lighting Group* podle vlastního uvážení provede pro spotřebitele bezplatnou opravu výrobku, nebo výrobek nahradí výrobkem stejného druhu a typu. Pokud se dotyčné svítidlo v době závady již nenachází v sortimentu, jsou podniky skupiny TRIO Lighting Group* oprávněny dodat podobný výrobek o stejné hodnotě.
Plnění záruky nemá za následek prodloužení záruční doby a neuvádí v platnost novou záruku. Zbývající doba z původní záruční doby platí i pro náhradní výrobek.

Nárok na záruku a doložení záruky

Nárok na plnění záruky je platný, pouze když je vykázání závady uplatněno písemně přímo vůči prodejci a po dvou letech vůči skupině TRIO Lighting Group*. Předpokladem je bezodkladné oznámení ihned po zjištění nedostatku výrobku během záruční doby. Dále je zapotřebí předložit originální doklad o zaplacení a řádném nabytí výrobku a předložení dotyčného výrobku. Odpovídající doklady o zaplacení je proto třeba uchovat do konce záruční doby.

Záruční podmínky a vyloučení záruky

Z této dobrovolné záruky funkce jsou explicitně vyloučeny všechny vyměnitelné světelné zdroje, všechny výrobky prodané jako 2. jakost a prezentační vzorky.
Tento příslib záruky platí pod podmínkou, že
• výrobky byly používány k určenému účelu,
• byl dodržen instalační předpisy podle přiloženého návodu k použití a byly dodrženy mezní hodnoty pro napájecí napětí a vlivy okolního prostředí,
• na výrobcích nebyly provedeny nástavby a přestavby, resp. jiné modifikace,
• údržba, péče a provoz výrobků probíhaly podle návodu k použití,
• byly použity předepsané světelné zdroje vyhovující patřičným normám a předpisům,
• povrch výrobku nebyl vystavený chemickým a fyzikálním vlivům v důsledku neodborného použití, například poškození následkem nesprávných čisticích prostředků nebo předmětů s ostrými hranami, a nebyl vystavený lámání ani použití násilí. Takto podmíněná poškození nepodléhají příslibu záruky,
• prodejní dokumenty nebyly změněny ani učiněny nečitelnými.

Ostatní nároky

Nezávisle na této záruce výrobce, až už je výše uvedená záruka v tomto záručním případě uplatňována nebo ne, nejsou zákonná práva týkající se poskytování záruky a ochrany spotřebitelů jakkoliv omezená. Záruka výrobce neomezuje ani práva podle zákonu o ručení za výrobek v případech úmyslu a hrubé nedbalosti.

Poznámka k tomuto prohlášení o poskytnutí záruky

*Výše uvedené prohlášení o poskytnutí záruky platí pro následující podniky, jež jsou součástí skupiny TRIO Lighting Group:
• TRIO Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• REALITY Leuchten GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO International GmbH, Gut Nierhof 17, D-59757 Arnsberg
• TRIO Lighting Ibèrica S.L., Avda. Corts Catalanes 5-7, 08173 Sant Cugat de Valles, Barcelona
• TRIO Lighting Italia s. r. l., Via Padre Giuseppe Masciadri 2 H, 22066 Mariano Comense
• TRIO Lighting Scandinavia Oy, Malmin raitti, rappu B, 00700 Helsinki
• TRIO Lighting Türkiye Ltd. Sti., Inönü Mahlesi Kayisdagi Caddesi Münüre is Merkezi. No. 28
K:2 D:2, 34704 Atasehir, Istanbul
• ArnsbergerLicht, Inc., 18020 S. Figueroa Street, Gardena, CA 90248 Los Angeles - USA