Willkommen,

Logout

929-220

Leuchtmittel

Stiftsockel

  •  1 × G9 2,5 W  LED
  • 1 × 210 lm
  • 3000K
  • 230 V
  • --
  • 1,7 x 1,2 cm
  • 4,8 cm

919-18

Stiftsockel

18 W, 204 lm, 2800K, 230 V

Vorschau

919-28

Stiftsockel

28 W, 370 lm, 2800K, 230 V

Vorschau

919-33

Stiftsockel

33 W, 458 lm, 2800K, 230 V

Vorschau

929-230

Stiftsockel

3,5 W, 320 lm, 3000K, 230 V

Vorschau

929-2300

Stiftsockel

3 W, 300 lm, 3000K, 230 V

Vorschau

929-235

Stiftsockel

3 W, 250 lm, 3000K, 230 V

Vorschau

929-25

Stiftsockel

2 W, 170 lm, 3000K, 230 V

Vorschau

930-20

Stiftsockel

20 W, 260 lm, 2800K, 12 V

Vorschau